تحول شرام - لونر

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه برکلی در کالیفرنیا

چکیده

یکی از اهداف اساسی فیزیک آماری شناخت رفتار مدل های میکروسکوپی در مقیاس بزرگ است. اخیرا روش جدیدی برای معرفی حد در مقیاس سیستم های بحرانی ناوردای همدیس گوناگون در بعد 2 توسعه یافته است. هدف اصلی این مقاله، تشریح چند مدل شبکه ای که یک گذر فاز را تجربه می کنند و مطالعه حد در مقیاس آنها در حالت بحرانی است. این مدل های شبکه ای عبارتند از : قدم زدن تصادفی خودگریز، قدم زدن تصادفی بدون دور، کاوشگر همساز و نشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات