دوره و شماره: دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 37، مهر 1385، صفحه 1-96 

مقاله ترویجی

تحول شرام - لونر

صفحه 7-20

فریدون رضاخانلو


دیدگاه نویسنده

نقش انگیزه های تحقیق در آموزش ریاضی

صفحه 37-47

عبادالله محمودیان


ترجمه

ریاضیات قرن بیستم

صفحه 49-69

قربانعلی حقیقت دوست بناب


سایر موارد

دوب آنالیزدان تمام عیار

صفحه 71-89

بیژن ظهوری زنگنه