فاکتوریل تعمیم یافته

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده ریاضی و کامپیوتر

چکیده

تابع فاکتوریل با استفاده از مفهومی به نام p-ترتیب، به زیرمجموعه حلقه اعداد صحیح تعمیم پذیر است. هدف این نوشتار، آگاهی دادن از چگونگی این تعمیم است. در پایان به مفهوم ایدآل فاکتوریل در حوزه های ددکیند اشاره خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات