دوب آنالیزدان تمام عیار

نوع مقاله : سایر موارد

نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

شرح مختصر زندگانی و فعالیت های علمی جوزف دوب احتمال دان و آنالیزدان مشهور آمریکایی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات