چگونه ریاضی بنویسیم

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

مساله اساسی در نگارش ریاضی همان است که در نگارش زیست شناسی، نگارش یک داستان یا نگارش هر چیز دیگر وجود دارد: انتقال اندیشه. برای این که این کار را به خوبی و به روشنی انجام دهید، باید چیزی برای گفتن داشته باشید و همچنین باید کسی را داشته باشید که آن مطلب را برای او بیان کنید. باید مطالبی را که قصد گفتن آنها را دارید، سازمان دهید و برای بیان مطالب خود ترتیبی در نظر بگیرید. باید مطالب را بنویسید و دوباره و چندباره بنویسید و تمایل داشته باشید به جزئیات مانند املای کلمات، نمادگذاری و نقطه گذاری فکر کنید و..... در این مقاله تجربیات شخصی نویسنده از شیوه درست نگارش در ریاضیات که می تواند برای عموم افرادی که می خواهند اندیشه های ریاضی خود را آن طور که هست به دیگران بیاموزند یا برای آنها بیان کنند، مفید و قابل استفاده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات