بازیهای ترکیبیاتی: بی طرفانه - پارتیزانی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

بازیهای ترکیباتی را می توان بخشی از بازیهای قطعی در مقابل بازیهای احتمالی در نظر گرفت. آن بخش از ریاضیات که به نظریه بازیها شهرت دارد، شامل بازیهای احتمالی و مباحثی است که در اقتصاد، بیمه، مدیریت، سیاست، علوم نظامی و ... کاربرد وسیع دارد. این نوشتار نگاهی اجمالی به موضوع وسیع بازیهای ترکیبیاتی دارد. مقاله با تعریف مقدماتی از این بازیها و چند نمونه از آنها شروع می شود و با تعریف مجرد بازی و بررسی چند قضیه کوتاه ادامه می یابد. شرایط این بازیها و جدابیت آنها باعث می شود بازیهای ترکیبیاتی از بعد آموزشی مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات