دوره و شماره: دوره 23، شماره 1 - شماره پیاپی 32، فروردین 1383، صفحه 1-79