ارتباط مساله شانزدهم هیلبرت با انتگرالهای آبلی و چند روش برای بررسی یکنوایی نسبت دو انتگرال آبلی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

در این مقاله به بررسی ارتباط قسمت دوم مساله شانزدهم هیلبرت با انتگرالهای آبلی، ارتباط صفرهای انتگرالهای آبلی با وجود دورهای حدی در میدانهای برداری و اهمیت یکنوایی نسبت دو انتگرال آبلی می پردازیم. در ادامه، چند روش برای بررسی یکنوایی انتگرالهای آبلی ارائه می کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات