معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات

نوع مقاله : معرفی و نقد کتاب

نویسنده

دانشگاه تهران، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

چکیده

در بخش اول معرفی کتاب گسترش ریاضیات درباره ظاهر کتاب، عکس ها، دیباچه و سرآغاز ، سیری در کتاب تا پایان مقال 22 صحبت شد. در این قسمت درباره بقیه بخش «د» از مقاله 23 تا پایان و بخش های «ه» دیباچه بخش دوم در باب جلوه هایی از تحول ریاضیات در پنجاه سال اخیر، «و» دیباچه، بخش سوم در باب ریاضیات و جامعه «ز» مصاحبه ها و همچنین فهرست برندگان مدال های فیلدز، مقالات مروری و کتابنامه ریاضیات صحبت خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات