آیا n اول است؟ الگوریتمی همه فهم با زمان اجرای چندجمله ای

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه کاشان، گروه ریاضی

چکیده

در دوره آموزش ابتدایی با غرابل اراتستن آشنا می شویم. متاسفانه استفاده از این روش برای تعیین اول بودن یک عدد طبیعی مستلزم زمان محاسبه ای متناسب با خود عدد است. از طرفی، طول عدد ورودی به غربال اراتستن با تعداد ارقام دودویی آن متناسب است و لذا الگوریتمی در پیش داریم که زمان اجرای نمایی دارد. به این ترتیب آیا اصلا می توان درباره اول بودن اعداد خیلی بزرگ تصمیم گرفت؟ تعبیر یاضی این پرسش در چارچوب نظریه پیچیدگی محاسبات، ارائه الگوریتمی با زمان اجرای چندجمله ای است. در این مقالهT شرحی توصیفی - تاریخی درباره حل این مساله و ارائه الگوریتم مورد بحث است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات