دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 31، مهر 1382، صفحه 1-79 

مقاله ترویجی

مسائل سکه و تمبر فرابنیوس و مجموعه های مطلوب

صفحه 25-40

مهدی رجب زاده مقدم؛ مهدی جوادی


معرفی و نقد کتاب

معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات

صفحه 41-75

ارسلان شادمان