معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات

نوع مقاله : معرفی و نقد کتاب

نویسنده

دانشگاه تهران، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

چکیده

در این مقاله، نقد و بررسی جلد دوم از مجموعه دوجلدی گسترش ریاضی است که سیر تحول و تکثر مفاهیم و مطالب ریاضی در قرن بیستم را بیان می کند. این جلد به گسترش مباحث ریاضی در نیمه دو قرن بیستم اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات