آشنایی با عملگرهای یکنوا و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل پاره ای

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه کاشان، گروه ریاضی

چکیده

در این مقاله عملگرهای یکنوا از یک فضای باناخ به دوگان آن را معرفی می کنیم و از آنها برای بررسی وجود جواب برای معادلات دیفرانسیل پاره ای تحت شرایط خاصی استفاده می کنیم. در نهایت، با ضعیف کردن شرط یکنوایی به شبه یکنوایی و معرفی عملگرهای تغییراتی، نتایج مشابهی را برای معادلات دیفرانسیل پاره ای شبه خطی به دست می آوریم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات