برهانی ساده از قضیه رل برای هیات های متناهی

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه سمنان، دانشکده تربیت دبیر مهدی شهر، گروه ریاضی

چکیده

یکی از قضایای اساسی در حساب دیفرانسیل قضیه رل است: ریشه های مشتق یک تابع بین ریشه های آن تابع قرار دارد. یک نتیجه قضیه رل این است که اگر یک چندجمله ای با ضرایب حقیقی روی هیات اعداد حقیقی شکافته شود، آن گاه مشتق آن نیز چنین خواهد شد. از این رو می توانیم سوال کنیم که برای چه هیات های دیگری چندجمله ای ها از خاصیت رل پیروی می کنند. ما این پرسش را برای هیات های متناهی تنها با استفاده ار نتایج اساسی نظریه هیات های متناهی پاسخ خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات