نویسنده = سعید مقصودی
تعداد مقالات: 10
1. پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-91

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی؛ رسول کاظمی


2. آغاز توپولوژی در لهستان

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-108

سعید مقصودی


3. ریاضیات: علم و هنر

دوره 37، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-33

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی


4. مجموعه های متخلخل و پدیده های ابرعام در آنالیز ریاضی

دوره 37، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-80

سعید مقصودی


5. بزرگان ریاضیات آمریکا از سال 1890 تا سال 1950

دوره 36، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 17-61

سعید مقصودی


6. پدیده های حیرت آور در آنالیز ریاضی و سنجش بزرگی مجموعه ها

دوره 36، شماره 60، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-66

سعید مقصودی


7. میراث فوریه

دوره 35، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-41

سعید مقصودی


8. سی سال حدس L^p و مسائل وابسته به آن

دوره 33، شماره 54، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-60

سعید مقصودی


9. انتگرال از ارشمیدس تا لبگ

دوره 32، شماره 52، بهار و تابستان 1392، صفحه 13-35

سعید مقصودی