حجم گوی های واحد تعمیم یافته

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

دانشگاه کاشان، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

هر دانشجویی با شکل های هندسی لوزی، استوانه، مربع، ستاره و گوی آشنایی دارد. اما از دیدگاه ما، این ها همگی گوی های تعمیم یافته هستند. به وسیلۀ تبدیل های خطی و غیرخطی می توان گوی اقلیدسی استانده را به انواع گوی های عجیب تغییر شکل داد. هدف از این مقاله، ارائۀ دستوری واحد برای محاسبۀ  حجم گوی های یکۀ تعمیم یافته در فضای n بعدی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات