قضیۀ بزو

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه صنعتی اراک، گروه علوم پایه

چکیده

قضیه بزو حاکی از این است که تحت شرایط مناسب، تعداد نقاط تلاقی دو خم مسطح که توسط دو معادله چندجمله ای توصیف می شوند، با حاصل ضرب درجه های آن دو چندجمله ای برابر است. در این مقاله به شرح این قضیه و بیان برخی از کاربردهای جالب آن می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


‎Cox‎, ‎D.‎, ‎Little‎, ‎J.‎,  ‎O’Shea‎, ‎D.‎,
Ideals‎, ‎Varieties‎, ‎and Algorithms,
Springer-Verlag‎, ‎New York‎, ‎3rd edn.‎, ‎2007‎.
 
‎Hartshorne‎, ‎R.‎,
Algebraic Geometry‎,
 ‎Springer-Verlag‎, ‎New York‎, ‎1977‎.
 
‎Hassett‎, ‎B.‎,
Introduction to Algebraic Geometry‎,
Cambridge University Press‎, ‎Cambridge‎, ‎2007‎.
 
 
‎Kirwan‎, ‎F.‎,
Complex Algebraic Curves
,Cambridge University Press‎, ‎Cambridge‎, ‎1992‎.
 
 
Newton, Isaac, The Principia: Mathematical Principles of Natural
Philosophy. A new translation by I. Bernard Cohen and Anne Whitman,
 University of California Press, Berkeley, CA, 1999.
 
 
‎Richter-Gebert‎, ‎J.‎,
Perspectives on Projective Geometry‎,
Springer-Verlag‎, ‎Berlin‎, ‎Heidelberg‎, ‎2011‎.
 
 
Stillwell‎, ‎J.‎,
Mathematics and Its History,
Springer-Verlag‎, ‎New York‎, ‎3rd edn.‎, ‎2010‎.