چندجمله ای نگاری؛ تلفیقی از ریاضی و هنر

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه کاشان، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

در این مقاله، قصد داریم چندجمله ای نگاری حاصل از روش های تکراری از خانواده نیوتن را ارائه کنیم. چندجمله ای نگاری فرآیند تجسم ریشه های یک چندجمله ای مختلط است و در بسیاری از زمینه ها همچون آموزش ریاضی، هنرهای تجسمی، صنعت نساجی و قالی بافی کاربرد دارد. طی چند مثال مشاهده خواهیم کرد که با تغییر پارامترها، الگوهای زیبایی حاصل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Ardelea, G., A new third-order newton-type iterative method for solving nonlinear equations, Appl. Math. Comput., 219 (2013), 9856-9864.
[2] Gdawiec, K., Polynomiography and various convergence tests. In: Skala,V. (ed.), WSCG2013
Communication Papers Proceedings, Plzen, Czech Republic, Vaclav Skala-Union Agency,
2013, 15–20
[3] Kalantari, B., Two and Three-Dimensional Art Inspired by Polynomiography, Visual Mathematics, 416.29 (2006) 0-0.<httpp://eudml.org/doc/256795>.
[4] Kalantari, B., Polynomiography and applications in art, education, and science, Comput.
Graph., 28 (2004), 417–430.
[5] Kalantari, B., Polynomial Root-Finding and Polynomiography, World Scientific, Singapore,
2009.
[6] Susanto, H., Karjanto, N., Newton’s method’s basins of attraction revisited, Appl. Math. Comput., 215 (2009), 1084–1090.