خم‌های عجیب در هندسۀ هذلولوی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه ریاضی ، دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

چکیده

در این مقاله، دو خم عجیب در هندسۀ هذلولوی که مشابه اقلیدسی ندارند، معرفی و ویژگی های آنها بررسی می شود. تعریفی جدید برای دایره می آوریم و می بینیم که برخی از ویژگی های جالب این دو خم، در مورد دایره نیز صادق است. در پایان نشان می دهیم که اگر سه نقطه بر یک استقامتِ اقلیدسی نباشند، سه خم هم فاصلۀ متفاوت وجود دارند که این سه نقطه بر آنها قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات