بیانهایی از استقرا

دوره 26، شماره 39، مهر 1386، صفحه 23-32

محمد مشکوری


روابط اندازه پذیر و معادلات عملگری تصادفی در فضاهای باناخ

دوره 30، شماره 48، بهمن 1390، صفحه 23-45

روح الله جهانی پور؛ نرگس تراکمه سامانی


استنباطهای شرطی: چرا، چه موقع و چگونه؟

دوره 31، شماره 49، فروردین 1391، صفحه 23-38

علیرضا نعمت اللهی؛ مرجان کمالی سروستانی


مصاحبه با هانری کارتان

دوره 18، شماره 23، خرداد 1378، صفحه 23-36

فاطمه قانع


فضاهای کوانتمی و توپولوژی ناجابجایی آنها

دوره 21، شماره 28، اردیبهشت 1381، صفحه 27-39

سید محمد باقر کاشانی


قضیه پروانه

دوره 31، شماره 50، آذر 1391، صفحه 27-46

منصور معتمدی


رویکردی در تدریس ریاضیات عالی

دوره 34، شماره 57، آذر 1394، صفحه 29-42

مسعود آرین نژاد


برهانی مقدماتی برای فرمول گرگوری- منگولی - مرکاتور

دوره 30، شماره 46، فروردین 1390، صفحه 33-37

سید محمد طباطبایی


23 مساله هیلبرت و نگاهی به مساله شانزدهم آن

دوره 24، شماره 34، فروردین 1384، صفحه 33-47

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ رسول عاشقی


برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی: الگوریتم های حل و کاربردها

دوره 28، شماره 43، مهر 1388، صفحه 35-55

سارا ابراهیمی؛ علیرضا فخارزاده جهرمی


فلسفه ریاضی کانت

دوره 26، شماره 38، فروردین 1386، صفحه 37-48

احسان ممتحن


ساختارگرایی در فلسفه ریاضی معاصر

دوره 37، شماره 63، آبان 1397، صفحه 37-50

مرتضی منیری


بعضی نتایج جدید در نظریه حلقه های تعویض پذیر

دوره 28، شماره 42، فروردین 1388، صفحه 39-52

منصور معتمدی


کارایی ‎«نامعقول»‎ ریاضیات‎

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 47-56

10.30504/mct.2022.341

محمد جلوداری ممقانی


سیر تاریخی تألیف کتابهای درسی در ایران

دوره 35، شماره 58، شهریور 1395، صفحه 53-65

مانی رضایی


آزمایش ذهنی فرایلینگ

دوره 32، شماره 53، دی 1392، صفحه 5-15

احسان ممتحن


موجکها: راز شنیدن

دوره 23، شماره 32، فروردین 1383، صفحه 19-30

حامد صلواتی


دربارۀ گروههایی که با زیرگروهی محض از خود یکریخت هستند

دوره 19، شماره 24، شهریور 1379، صفحه 21-27

کریم احمدی دلیر


نقش تاریخ ریاضیات در آموزش و یادگیری ریاضی

دوره 18، شماره 22، آذر 1378، صفحه 21-33

سید حسن علم الهدایی


حلقۀ چهارگانها

دوره 19، شماره 25، آذر 1379، صفحه 23-37

منصور معتمدی


مسائل سکه و تمبر فرابنیوس و مجموعه های مطلوب

دوره 22، شماره 31، مهر 1382، صفحه 25-40

مهدی رجب زاده مقدم؛ مهدی جوادی