موضوعات = ریاضیات مالی
جنبه‌های احتمالاتی دانش مالی

دوره 42، شماره 1، تیر 1402، صفحه 225-252

10.30504/mct.2022.1281.1891

محمد جلوداری ممقانی


آشنایی با سازوکار‌های جورسازی

دوره 40، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 47-59

10.30504/mct.2022.322

محسن پورپونه؛ رسول رمضانیان


درآمدی بر ریاضیات مالی

دوره 39، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 7-40

محمد جلوداری ممقانی


استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون

دوره 29، شماره 1، فروردین 1389

شیوا زمانی؛ بیژن ظهوری زنگنه؛ بهناز زرگری