دوره و شماره: دوره 34، شماره 1 - شماره پیاپی 56، خرداد 1394، صفحه 1-100 

دیدگاه نویسنده

سرمقاله

صفحه 1-5


مقاله ترویجی

جبرهای عملگری

صفحه 7-36

بامداد یاحقی؛ سمیه رحیمی


تعمیم در ریاضیات

صفحه 37-47

مارال روئین؛ رستم محمدیان؛ نوراله نزاد صادقی