کلیدواژه‌ها = آنالیز تابعی
مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی

دوره 40، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 157-171

10.30504/mct.2021.317

سید مسعود امینی؛ حسن پورمحمد


با کاروان حله

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-16

مهدی رجبعلی پور


دیدار با مساله

دوره 31، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 69-82

بامداد یاحقی


دکتر حیدر رجوی

دوره 26، شماره 2، مهر 1386، صفحه 55-65

مهدی رجبعلی پور


استفان باناخ

دوره 26، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 67-74

محمد صال مصلحیان؛ حامد اسماعیل زاده