کلیدواژه‌ها = فضای ضرب داخلی
بازنگاهی به نامساوی کشی-شوارتس

دوره 36، شماره 2، آذر 1396، صفحه 99-115

محمد صال مصلحیان؛ فاطمه عبدالله زاده گنابادی


تعامد برکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار

دوره 36، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 121-130

محمد صال مصلحیان؛ فاطمه عبدالله زاده گنابادی


دیدار با مساله

دوره 30، شماره 3، بهمن 1390، صفحه 87-99

بامداد یاحقی