موضوعات = آمار و احتمال
علم پایان‌ناپذیر آمار و تحوّلات آینده

دوره 39، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 13-32

محمدقاسم وحیدی اصل؛ عبدالله جلیلیان


نظریۀ ریاضی احتمال و مبانی فیزیک کوانتوم

دوره 39، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 181-208

میثم میثمی صدر


استنباطهای شرطی: چرا، چه موقع و چگونه؟

دوره 31، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 23-38

علیرضا نعمت اللهی؛ مرجان کمالی سروستانی


گفتگو با برادلی افرون

دوره 30، شماره 2، تیر 1390، صفحه 37-56

کسری علیشاهی


اندازه های عدم اطمینان

دوره 27، شماره 2، مهر 1387، صفحه 9-26

سید محمود طاهری


معرفی و نقد کتاب «دروغهای شاخدار و آمار»

دوره 21، شماره 2، مهر 1381، صفحه 55-62

محمدرضا مشکانی