موضوعات = برنامه‌ریزی ریاضی
چگونه می توان لم فارکاش را اثبات کرد؟

دوره 29، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 41-54

احسان منبتی؛ حسین تقی زاده کاخکی


برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی: الگوریتم های حل و کاربردها

دوره 28، شماره 2، مهر 1388، صفحه 35-55

سارا ابراهیمی؛ علیرضا فخارزاده جهرمی


آشنایی با الگوریتم تقلیل مبنا در شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای آن

دوره 23، شماره 2، مهر 1383، صفحه 31-42

حمید اسماعیلی؛ ابراهیم نصیرالاسلامی


تعمیم مساله هفده شتر و حل کارای رده ای از مسائل برنامه ریزی صحیح

دوره 20، شماره 1، اردیبهشت 1380، صفحه 1-15

علی وحیدیان کامیاد