دوره و شماره: دوره 39، شماره 67، پاییز و زمستان 1399 

دیدگاه نویسنده

2. علم پایان‌ناپذیر آمار و تحوّلات آینده

صفحه 13-32

محمدقاسم وحیدی اصل؛ عبدالله جلیلیان


مقاله علمی - ترویجی

6. نگاهی به فضاهای احتمال ناجابه جایی

صفحه 93-106

محمد صال مصلحیان؛ علی طالبی؛ قدیر صادقی


9. پایه های تودرتو و کاربردهای آنها

صفحه 141-155

امیر هاشمی؛ بنت الهدی بینایی


مقاله علمی - ترویجی

11. نظریۀ ریاضی احتمال و مبانی فیزیک کوانتوم

صفحه 181-208

میثم میثمی صدر