نویسنده = رسول کاظمی
پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی

دوره 37، شماره 2، آبان 1397، صفحه 51-91

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی؛ رسول کاظمی


مجموع‌های انتخابی یک سری نامتناهی

دوره 37، شماره 2، آبان 1397، صفحه 165-173

رسول کاظمی؛ مهدی دهقانی


کاشی کاری

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 81-107

رسول کاظمی؛ حمیدرضا نعمتی


حجم گوی های واحد تعمیم یافته

دوره 35، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 91-98

رسول کاظمی؛ رضا کهکشانی