موضوعات = توپولوژی عمومی
نگاهی به ابرپالایه‌ها در ریاضیات

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 75-96

10.30504/mct.2022.1038.1734

رامین فعال؛ حمیدرضا ابراهیمی ویشکی


مربع محاطی: مسئله‌ای زیبا در هندسه و توپولوژی

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 113-130

10.30504/mct.2022.337

محمدعلی سیدمظفری؛ علی اصغر رضائی


پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی

دوره 37، شماره 2، آبان 1397، صفحه 51-91

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی؛ رسول کاظمی


آغاز توپولوژی در لهستان

دوره 37، شماره 2، آبان 1397، صفحه 93-108

سعید مقصودی


توپولوژی تعمیم یافته چیست و منشا آن کجاست؟

دوره 37، شماره 2، آبان 1397، صفحه 109-127

محمدرضا احمدی زند؛ رسول خیری؛ رستم محمدیان


نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات

دوره 19، شماره 1، شهریور 1379، صفحه 29-48

ارسلان شادمان


بازی باناخ-مازور

دوره 1، شماره 1، خرداد 1361، صفحه 92-103

اسداله نیکنام