موضوعات = توپولوژی جبری
انتخاب اجتماعی و توپولوژی

دوره 23، شماره 2، مهر 1383، صفحه 21-29

محمد جلوداری ممقانی


تعمیم های تعویض ناپذیر ریاضیات

دوره 19، شماره 1، شهریور 1379، صفحه 11-20

محمد علی پورعبدالله


نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات

دوره 19، شماره 1، شهریور 1379، صفحه 29-48

ارسلان شادمان