موضوعات = معادلات دیفرانسیل عادی
«بازپخت» چند اثبات کلاسیک

دوره 40، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 113-140

لیلا گرامی معظم


آشنایی با معادلات دیفرانسیل تأخیری

دوره 38، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 143-160

محمدرضا رزوان؛ نیلوفر فرج زاده تهرانی


تاریخچۀ تکامل مدل های شکار-شکارچی

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 35-57

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ هانیه فتاح پور


ریشه ها، مبانی و سیر تکاملی نظریۀ استورم-لیوویل

دوره 36، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 67-87

سیف الله موسی زاده موسوی


روش های تخمین تعداد صفرهای انتگرال آبلی

دوره 28، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 75-89

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ علی عطابیگی علمی


23 مساله هیلبرت و نگاهی به مساله شانزدهم آن

دوره 24، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 33-47

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ رسول عاشقی