موضوعات = جبرخطی و چندخطی
تاریخچۀ مسئلۀ مقدار ویژۀ معکوس ماتریس های نامنفی

دوره 39، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 125-140

علی محمد نظری؛ عطیه نظامی


مروری بر فرم های فیستر

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 99-115

امیرحسین نخودکار


شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی

دوره 31، شماره 2، آذر 1391، صفحه 59-81

مازیار صلاحی؛ حبیبه رمضان نژاد آزاربنی


برهانی برای قضیه کیلی - همیلتن

دوره 30، شماره 3، بهمن 1390، صفحه 61-62

حمیدرضا وهابی


ماتریس نمایی در فیزیک

دوره 28، شماره 2، مهر 1388، صفحه 57-66

جواد بهبودیان؛ طاهره زارع


نگاهی نو به قضیۀ پرون-فروبنیوس

دوره 19، شماره 1، شهریور 1379، صفحه 1-10

حیدر رجوی


رده های تقارن تانسوری

دوره 18، شماره 2، آذر 1378، صفحه 49-64

محمدرضا پورنکی