نویسنده = سید محمد باقر کاشانی
حل حدسیۀ روتا

دوره 36، شماره 2، آذر 1396، صفحه 63-79

سید محمد باقر کاشانی


نظریه گره

دوره 31، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 39-65

سیدمحمد باقر کاشانی


هندسی سازی 3 - خمینه ها از طریق شار ریچی

دوره 30، شماره 2، تیر 1390، صفحه 57-78

سید محمد باقر کاشانی


اجماع درباره اثبات حدسهای پوانکاره و هندسی سازی

دوره 28، شماره 2، مهر 1388، صفحه 85-93

سید محمد باقر کاشانی


نقد کتاب «راه به سوی حقیقت»

دوره 27، شماره 2، مهر 1387، صفحه 57-68

سید محمد باقر کاشانی


سخنرانی اینشتین: «ماهیت فضا» ارائه شده توسط مایکل عطیه

دوره 27، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 63-70

سید محمد باقر کاشانی


فضاهای کوانتمی و توپولوژی ناجابجایی آنها

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1381، صفحه 27-39

سید محمد باقر کاشانی