کلیدواژه‌ها = فلسفه ریاضی
نوع مقاله‌های «فرهنگ و اندیشه ریاضی»

دوره 35، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 1-5

روح الله جهانی پور


فلسفه ریاضی کانت

دوره 26، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 37-48

احسان ممتحن


زندگی نامه گودل

دوره 24، شماره 2، مهر 1384، صفحه 119-124

کاوه قاسملو


تفکر مستقل

دوره 22، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 55-60

فریدون رهبرنیا؛ محمد صال مصلحیان


ففرمن و فلسفه ریاضی لاکاتوش

دوره 20، شماره 2، مهر 1380، صفحه 1-13

محمد اردشیر


ویتگنشتاین و مبانی ریاضیات

دوره 20، شماره 2، مهر 1380، صفحه 37-48

عبدالحسین امینی شارستانی


ترک ریاضیات به قصد فلسفه

دوره 20، شماره 1، اردیبهشت 1380، صفحه 17-30

سید محمد باقر کاشانی


مدل‌های ریاضی: طرحی برای فلسفه ریاضی

دوره 1، شماره 2، آذر 1361، صفحه 41-61

ابوالقاسم لاله


سیر تاریخی فلسفه ریاضی (۱)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1361، صفحه 15-40

سیاوش شهشهانی