موضوعات = نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی
تفاضل متقارن، عدد اصلی، و احتمال

دوره 42، شماره 1، تیر 1402، صفحه 111-127

10.30504/mct.2022.1300.1907

علی پارسیان؛ زهرا پارسیان


نقش هری کستن در نظریۀ احتمال‎

دوره 42، شماره 1، تیر 1402، صفحه 253-297

10.30504/mct.2022.1307.1912

رامین کاظمی


نگاهی به فضاهای احتمال ناجابه جایی

دوره 39، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 93-106

محمد صال مصلحیان؛ علی طالبی؛ قدیر صادقی


درآمدی بر ریاضیات مالی

دوره 39، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 7-40

محمد جلوداری ممقانی


طولانی ترین زیردنباله های صعودی و مدل الدوس - دیاکونیس - همرزلی

دوره 28، شماره 2، مهر 1388، صفحه 1-34

فریدون رضاخانلو؛ یوسف امیرارجمند


تحول شرام - لونر

دوره 25، شماره 2، مهر 1385، صفحه 7-20

فریدون رضاخانلو


فرآیندهای لوی: از احتمال تا ریاضیات مالی و گروههای کوانتمی

دوره 24، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 7-32

حسن نجومی


نامساوی برنشتاین برای متغیرهای تصادفی وابسته

دوره 22، شماره 2، مهر 1382، صفحه 1-6

محمد امینی


روشهای احتمالاتی در حل مسائل دترمینیستیک

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1381، صفحه 41-52

بیژن ظهوری زنگنه


مروری بر فرایندهای زیرجمعی، قضیه ارگودیک و چند کاربرد

دوره 20، شماره 2، مهر 1380، صفحه 49-69

محمدقاسم وحیدی اصل