موضوعات = آنالیز عددی
چندجمله ای نگاری؛ تلفیقی از ریاضی و هنر

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 159-166

مرتضی بیشه‌ نیاسر


سه روایت از نوسان شدید

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 109-124

حسن مجیدیان؛ خدیجه ندائی اصل


تجزیۀ نامنفی ماتریسی: روشی برای تحلیل داده های نامنفی

دوره 35، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 71-90

منصور رزقی؛ مهسا یوسفی


الگوریتم هایی برای محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کاربرد آنها در حل معادلات دیوفانتی خطی

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1381، صفحه 1-25

نظام الدین مهدوی امیری؛ حمید اسماعیلی


درونیابی هموگرافیک

دوره 19، شماره 2، آذر 1379، صفحه 11-22

میرکمال میرنیا؛ علیرضا غفاری