موضوعات = حساب دیفرانسیل و انتگرال
مشخص‌سازی چندجمله‌ای‌های درجۀ دوم

دوره 42، شماره 2، دی 1402، صفحه 175-183

10.30504/mct.2022.1304.1911

امیرمحمد مؤمنی کوهستانی؛ علیرضا خلیلی اسبوئی


قضیهٔ مماس روبندهٔ مامیکُن

دوره 42، شماره 1، تیر 1402، صفحه 129-163

10.30504/mct.2022.1331.1928

میثم سلیمانی ملکان


مجموع‌های انتخابی یک سری نامتناهی

دوره 37، شماره 2، آبان 1397، صفحه 165-173

رسول کاظمی؛ مهدی دهقانی


حجم گوی های واحد تعمیم یافته

دوره 35، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 91-98

رسول کاظمی؛ رضا کهکشانی


انتگرال: از ارشمیدس تا لبگ (قسمت اول)

دوره 32، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 13-35

سعید مقصودی


برهانی مقدماتی برای فرمول گرگوری- منگولی - مرکاتور

دوره 30، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 33-37

سید محمد طباطبایی


تکنیک تبدیل لاپلاس برای محاسبه سریهای نامتناهی

دوره 29، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 107-111

سعید علیخانی


دیفرانسیل و انتگرال از مرتبه کسری

دوره 21، شماره 2، مهر 1381، صفحه 17-30

زهرا خاتمی؛ یحیی علیزاده


ریشه‌های تاریخی حساب دیفرانسیل و انتگرال

دوره 1، شماره 1، خرداد 1361، صفحه 104-116

ابراهیم محمدزاده