دوره و شماره: دوره 40، شماره 2 - شماره پیاپی 69، اسفند 1400، صفحه 1-211 
رتبه تانسور و مسئله بهترین تقریب رتبه پایین

صفحه 61-78

10.30504/mct.2022.323

زهرا اردولالو؛ عفت گلپررابوکی؛ نظام‌الدین مهدوی امیری