مجموع‌های انتخابی یک سری نامتناهی

دوره 37، شماره 63، آبان 1397، صفحه 165-173

رسول کاظمی؛ مهدی دهقانی


تابعی که روی هر بازه پوشا است

دوره 37، شماره 62، خرداد 1397، صفحه 147-149

احمد محمدی؛ اسماعیل نیکوفر


درک بنی از قواعد و پاسخ ها در ریاضیات مبتنی بر آموزش تجویزی فردی

دوره 35، شماره 58، شهریور 1395، صفحه 159-183

ابوالفضل رفیع پور؛ نوشین فرامرز پور


چندجمله ای نگاری؛ تلفیقی از ریاضی و هنر

دوره 38، شماره 64، خرداد 1398، صفحه 159-166

مرتضی بیشه‌ نیاسر


مثالی از یک تابع تومای یک‌به‌یک

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 165-169

10.30504/mct.2022.339

منصوره موسی پور؛ اسماعیل نیکوفر


جنبه های حرکت براونی

دوره 37، شماره 63، آبان 1397، صفحه 175-180

روح الله جهانی پور


کلاه هایی برای فکر کردن: شعبده بازی ریاضیدانان با کلاه ها

دوره 38، شماره 65، بهمن 1398، صفحه 179-191

سید مسعود حسینی؛ شهروز جانباز


تجاهل بورباکی

دوره 41، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 129-150

10.30504/mct.2022.768.1542

محسن خانی


مسیرهای جدید در محاسبات عددی

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 171-176

10.30504/mct.2022.340

خدیجه ندایی اصل


دوست دارم ریاضیدان باشم

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 177-194

10.30504/mct.2022.342

سیامک کاظمی


دوست دارم ریاضیدان باشم

دوره 41، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 223-248

10.30504/mct.2023.357

محمدقاسم وحیدی‌اصل


واژه و واژه‌گزینی ریاضی در گذر زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

10.30504/mct.2022.1337.1931

محمد جلوداری ممقانی


ابررویه‌های پوچ در هندسه لورنتزی و کاربردهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.30504/mct.2022.1320.1920

سید محمد باقر کاشانی


مروری بر حدس اوسلندر-ریتن و برخی حدس‌های مرتبط با آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.30504/mct.2022.1285.1894

حسین اشراقی


گذری بر دشوارترین معمای منطقی همه دوران‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.30504/mct.2022.1245.1867

مریم اسماعیلی


اشنایی با نظریه نمایش گروه‌های متناهی و کاربردهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.30504/mct.2022.1288.1896

محمدرضا درفشه


نقش هَری کِستِن در نظریۀ احتمال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.30504/mct.2022.1307.1912

رامین کاظمی


ویژگی‌های چندجمله‌ای‌های درجه دوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.30504/mct.2022.1304.1911

امیرمحمد مومنی کوهستانی؛ علی رضا خلیلی اسبویی


چرا ریاضیات این‌همه کاربرد دارد؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.30504/mct.2022.1309.1913

مرتضی منیری