موضوعات = سرگرمی‌های ریاضی
پنج اصل برای بازی‌های ریاضی غنی از لحاظ آموزشی

دوره 40، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 183-193

نرگس یافتیان؛ حدیث عبدی


ریاضیدانی مقدماتی-اندیش

دوره 39، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 33-39

احسان ممتحن


طرح و حل مسئله

دوره 39، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 181-182


چندجمله ای نگاری؛ تلفیقی از ریاضی و هنر

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 159-166

مرتضی بیشه‌ نیاسر


کاشی کاری

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 81-107

رسول کاظمی؛ حمیدرضا نعمتی


دشوارترین معمای منطقی همۀ دوران ها

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 141-146

احسان ممتحن


در پاییز اتفاق می افتد

دوره 28، شماره 2، مهر 1388، صفحه 67-83

احسان ممتحن


در بهار اتفاق می افتد

دوره 25، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 39-55

احسان ممتحن


با ذزه تا بینهایتِ مهر اثر مجید میرزا وزیری

دوره 19، شماره 1، شهریور 1379، صفحه 49-56

محمد صال مصلحیان


شمارش سازندگان هرم

دوره 18، شماره 1، خرداد 1378، صفحه 53-58

فریا نصیری مفخم