موضوعات = آنالیز تابعی
نگاهی به ابرپالایه‌ها در ریاضیات

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 75-96

10.30504/mct.2022.1038.1734

رامین فعال؛ حمیدرضا ابراهیمی ویشکی


مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی

دوره 40، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 157-171

10.30504/mct.2021.317

سید مسعود امینی؛ حسن پورمحمد


نگاهی به فضاهای احتمال ناجابه جایی

دوره 39، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 93-106

محمد صال مصلحیان؛ علی طالبی؛ قدیر صادقی


نظریۀ نقطۀ ثابت نگاشت‌های ناافزا: پرسش‌ها و یافته‌ها

دوره 39، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 157-179

علی رضا امینی هرندی


الگوریتم نقطه پروکسیمال چیست؟

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 41-58

هادی خطیب زاده


نظریۀ ارگودیک: دستگاه های دینامیکی از دیدگاه آنالیز تابعی

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 59-78

مهدی رحیمی؛ مرتضی میرزایی ازندریانی


بازنگاهی به نامساوی کشی-شوارتس

دوره 36، شماره 2، آذر 1396، صفحه 99-115

محمد صال مصلحیان؛ فاطمه عبدالله زاده گنابادی


تعامد برکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار

دوره 36، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 121-130

محمد صال مصلحیان؛ فاطمه عبدالله زاده گنابادی


روابط اندازه پذیر و معادلات عملگری تصادفی در فضاهای باناخ

دوره 30، شماره 3، بهمن 1390، صفحه 23-45

روح الله جهانی پور؛ نرگس تراکمه سامانی


موجکها: راز شنیدن

دوره 23، شماره 1، فروردین 1383، صفحه 19-30

حامد صلواتی


مجموعه تعویضگر عملگرهای توپلیتز

دوره 18، شماره 2، آذر 1378، صفحه 1-10

سید منصور واعظ پور


مشتق گیرهای پوچتوان روی حلقه های ساده با تابع بازگشت

دوره 18، شماره 2، آذر 1378، صفحه 11-19

محمدرضا ودادی


حدس سینگر-ورمر

دوره 18، شماره 1، خرداد 1378، صفحه 37-52

حیدر زاهد زاهدانی؛ محمد فرشی