موضوعات = منطق و مبانی ریاضی
آیا حساب متعیّن است؟

دوره 41، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 97-105

10.30504/mct.2022.1286.1895

مرتضی منیری


تجاهل بورباکی

دوره 41، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 129-150

10.30504/mct.2022.768.1542

محسن خانی


دوست دارم ریاضیدان باشم

دوره 41، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 223-248

10.30504/mct.2023.357

محمدقاسم وحیدی‌اصل


راسل و گودل

دوره 40، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 57-77

احسان ممتحن


دشوارترین معمای منطقی همۀ دوران ها

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 141-146

احسان ممتحن


چرا اثبات؟

دوره 35، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 127-134

رسول نصر اصفهانی؛ فاطمه اختری


بیانهایی از استقرا

دوره 26، شماره 2، مهر 1386، صفحه 23-32

محمد مشکوری


نظریه ذهن آفریننده براوئر

دوره 24، شماره 2، مهر 1384، صفحه 3-12

محمد اردشیر


منطق های غیرکلاسیک از دیدگاه جبری

دوره 24، شماره 2، مهر 1384، صفحه 13-31

اسفندیار اسلامی


مروری بر نظریه اثبات

دوره 24، شماره 2، مهر 1384، صفحه 55-71

مجتبی آقایی


سیمای منطق فازی

دوره 24، شماره 2، مهر 1384، صفحه 73-92

سید محمود طاهری


آنالیز غیراستاندارد

دوره 24، شماره 2، مهر 1384، صفحه 93-99

محمود بینای مطلق


اثبات قضیه در منطق های زمانی به کمک رایانه و کاربر

دوره 24، شماره 2، مهر 1384، صفحه 99-117

مجتبی آقایی؛ سید ابوالقاسم کلانتری


زندگی نامه گودل

دوره 24، شماره 2، مهر 1384، صفحه 119-124

کاوه قاسملو


مسائل منطق قدیم از دید منطق ریاضی

دوره 1، شماره 2، آذر 1361، صفحه 7-40

فرخ وطن


یادی از گوتینگن هیلبرت

دوره 1، شماره 2، آذر 1361، صفحه 62-81

فریبا بهرامی