اولگا تاوسکی-تاد

دوره 42، شماره 1، تیر 1402، صفحه 193-212

10.30504/mct.2022.1301.1908

محبوبه علیزاده صنعتی


دوست دارم ریاضیدان باشم

دوره 40، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 195-211

محمدقاسم وحیدی اصل


محاسبۀ تقریبی انتگرال بیضوی کامل نوع سوم

دوره 39، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 209-224

رامتین گلبانگ


جنبه‌های احتمالاتی دانش مالی

دوره 42، شماره 1، تیر 1402، صفحه 225-252

10.30504/mct.2022.1281.1891

محمد جلوداری ممقانی


نقش هری کستن در نظریۀ احتمال‎

دوره 42، شماره 1، تیر 1402، صفحه 253-297

10.30504/mct.2022.1307.1912

رامین کاظمی


آنالیز متناهی‌وار در فضا‌های همگن

دوره 42، شماره 2، دی 1402، صفحه 265-296

10.30504/mct.2024.1459.2024

کیوان ملاحی کارای


دوست دارم ریاضیدان باشم

دوره 42، شماره 1، تیر 1402، صفحه 299-315

10.30504/mct.2023.376

سیامک کاظمی


پیشینهٔ تاریخی نظریۀ میدان‌های رده‌ای

دوره 42، شماره 2، دی 1402، صفحه 313-342

10.30504/mct.2023.1414.1993

جلال پیردایه؛ آرش رستگار