موضوعات = هندسه‌های اقلیدسی و نااقلیدسی
مربع محاطی: مسئله‌ای زیبا در هندسه و توپولوژی

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 113-130

10.30504/mct.2022.337

محمدعلی سیدمظفری؛ علی اصغر رضائی


ریاضیدانی مقدماتی-اندیش

دوره 39، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 33-39

احسان ممتحن


خم‌های عجیب در هندسۀ هذلولوی

دوره 39، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 97-113

منیره پیمان


رابطه ای معادل با رابطۀ فیثاغورس و سه تایی فیثاغورسی وارون

دوره 35، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 99-105

جواد بهبودیان؛ صدیقه بلادی؛ مهرداد سیمکانی


مساحت و کاستی در مدل بلترامی- کلاین

دوره 32، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 37-52

سید قهرمان طاهریان


قضیه پروانه

دوره 31، شماره 2، آذر 1391، صفحه 27-46

منصور معتمدی


اثبات جدیدی از قضیه مورلی

دوره 27، شماره 2، مهر 1387، صفحه 43-52

محمدرضا درفشه


رسته هندسه های تصویری

دوره 21، شماره 2، مهر 1381، صفحه 1-15

فیروز پاشایی