رابرت فیلن لنگلندز

دوره 33، شماره 2، آذر 1393، صفحه 125-127

احمد صفاپور


آموزش معلمان ریاضی، حوزه ای نیازمند پژوهش های عمیق

دوره 35، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 135-157

نرگس مرتاضی مهربانی


دشوارترین معمای منطقی همۀ دوران ها

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 141-146

احسان ممتحن


کاربرد رمزنگاری در نظریۀ بازی ها

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 143-157

مونا باباخانی؛ رضا ندیمی


مجموع‌های انتخابی یک سری نامتناهی

دوره 37، شماره 2، آبان 1397، صفحه 165-173

رسول کاظمی؛ مهدی دهقانی


تابعی که روی هر بازه پوشا است

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 147-149

احمد محمدی؛ اسماعیل نیکوفر


درک بنی از قواعد و پاسخ ها در ریاضیات مبتنی بر آموزش تجویزی فردی

دوره 35، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 159-183

ابوالفضل رفیع پور؛ نوشین فرامرز پور


چندجمله ای نگاری؛ تلفیقی از ریاضی و هنر

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 159-166

مرتضی بیشه‌ نیاسر


مثالی از یک تابع تومای یک‌به‌یک

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 165-169

10.30504/mct.2022.339

منصوره موسی پور؛ اسماعیل نیکوفر


جنبه های حرکت براونی

دوره 37، شماره 2، آبان 1397، صفحه 175-180

روح الله جهانی پور


کلاه هایی برای فکر کردن: شعبده بازی ریاضیدانان با کلاه ها

دوره 38، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 179-191

سید مسعود حسینی؛ شهروز جانباز


تجاهل بورباکی

دوره 41، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 129-150

10.30504/mct.2022.768.1542

محسن خانی


مسیرهای جدید در محاسبات عددی

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 171-176

10.30504/mct.2022.340

خدیجه ندایی اصل


دوست دارم ریاضیدان باشم

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 177-194

10.30504/mct.2022.342

سیامک کاظمی


دوست دارم ریاضیدان باشم

دوره 41، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 223-248

10.30504/mct.2023.357

محمدقاسم وحیدی‌اصل


واژه و واژه‌گزینی ریاضی در گذر زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

10.30504/mct.2022.1337.1931

محمد جلوداری ممقانی


مقدمه‌ای بر حسابان کسری و کاربردهای نوظهور آن در مهندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

10.30504/mct.2023.1356.1948

حسین تیموری فعال؛ رضا تیموری فعال


پنجاه سال علم داده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

10.30504/mct.2023.1398.1982

محمد قاسم وحیدی اصل