موضوعات = فلسفۀ ریاضی
آنالیز در دوران کهن

دوره 42، شماره 2، دی 1402، صفحه 61-82

10.30504/mct.2024.1457.2023

ارشک حمیدی


ریاضیات در تقابل با فلسفه و علوم طبیعی

دوره 38، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 61-75

مرتضی منیری


ساختارگرایی در فلسفه ریاضی معاصر

دوره 37، شماره 2، آبان 1397، صفحه 37-50

مرتضی منیری


چرا فلسفه های سه گانۀ مشهور ریاضی مهم هستند

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-13

مرتضی منیری


ریاضیات: علم و هنر

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 15-33

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی


افسانه‌گرایی و استعاره در فلسفۀ ریاضیات

دوره 36، شماره 2، آذر 1396، صفحه 1-15

سیاوش شهشهانی


سیر تاریخی فلسفۀ ریاضی

دوره 35، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 7-27

سیاوش شهشهانی


نقد کتاب نظریه های فلسفی احتمال

دوره 31، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 67-86

سید محمود طاهری


ریاضیات بدون بنیادها

دوره 29، شماره 2، مهر 1389، صفحه 3-19

محمدصالح زارع پور


فلسفه ریاضی لاکاتوش

دوره 29، شماره 2، مهر 1389، صفحه 51-60

احسان سیاوشی


فلسفه ریاضی کانت

دوره 26، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 37-48

احسان ممتحن


تفکر مستقل

دوره 22، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 55-60

فریدون رهبرنیا؛ محمد صال مصلحیان


ففرمن و فلسفه ریاضی لاکاتوش

دوره 20، شماره 2، مهر 1380، صفحه 1-13

محمد اردشیر


ویتگنشتاین و مبانی ریاضیات

دوره 20، شماره 2، مهر 1380، صفحه 37-48

عبدالحسین امینی شارستانی


ترک ریاضیات به قصد فلسفه

دوره 20، شماره 1، اردیبهشت 1380، صفحه 17-30

سید محمد باقر کاشانی


مسائل منطق قدیم از دید منطق ریاضی

دوره 1، شماره 2، آذر 1361، صفحه 7-40

فرخ وطن


مدل‌های ریاضی: طرحی برای فلسفه ریاضی

دوره 1، شماره 2، آذر 1361، صفحه 41-61

ابوالقاسم لاله


یادی از گوتینگن هیلبرت

دوره 1، شماره 2، آذر 1361، صفحه 62-81

فریبا بهرامی


چند مسأله خاص ریاضی

دوره 1، شماره 2، آذر 1361، صفحه 112-113

مهدی رجبعلی‌پور


اطلاق‌پذیری و کاربردپذیری ریاضیات

دوره 1، شماره 2، آذر 1361، صفحه 114-154

حسین ناهید