استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون

دوره 29، شماره 1، فروردین 1389

شیوا زمانی؛ بیژن ظهوری زنگنه؛ بهناز زرگری


کسرهای مصری

دوره 28، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-38

مهدی رجبعلی پور


طولانی ترین زیردنباله های صعودی و مدل الدوس - دیاکونیس - همرزلی

دوره 28، شماره 2، مهر 1388، صفحه 1-34

فریدون رضاخانلو؛ یوسف امیرارجمند


نامساوی میانگین های حسابی - هندسی

دوره 30، شماره 2، تیر 1390، صفحه 1-14

محمد صال مصلحیان


قضیه گلدی

دوره 27، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 1-14

احمد حقانی؛ منصور معتمدی


تعدیل وردشی شبکه در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی دو بعدی

دوره 26، شماره 2، مهر 1386، صفحه 1-22

علیرضا سهیلی؛ محمد هادی مصلحی


مسائل وارون

دوره 25، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 1-16

مرتضی فتوحی فیروزآباد؛ محمود حصارکی


حرکت براونی یا فرآیند وینر: ریاضی مدل ساز پدیده های طبیعی

دوره 23، شماره 2، مهر 1383، صفحه 1-20

بیژن ظهوری زنگنه؛ روح الله جهانی پور


جورج دانتزیگ

دوره 23، شماره 1، فروردین 1383، صفحه 1-6

حسین تقی زاده کاخکی


نامساوی برنشتاین برای متغیرهای تصادفی وابسته

دوره 22، شماره 2، مهر 1382، صفحه 1-6

محمد امینی


حدس آنتروپی مینیمال

دوره 22، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 1-12

حمیدرضا فنایی


رسته هندسه های تصویری

دوره 21، شماره 2، مهر 1381، صفحه 1-15

فیروز پاشایی


الگوریتم هایی برای محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کاربرد آنها در حل معادلات دیوفانتی خطی

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1381، صفحه 1-25

نظام الدین مهدوی امیری؛ حمید اسماعیلی


ففرمن و فلسفه ریاضی لاکاتوش

دوره 20، شماره 2، مهر 1380، صفحه 1-13

محمد اردشیر


تعمیم مساله هفده شتر و حل کارای رده ای از مسائل برنامه ریزی صحیح

دوره 20، شماره 1، اردیبهشت 1380، صفحه 1-15

علی وحیدیان کامیاد


ساختار جبری جمع در نظریه نسبیت

دوره 30، شماره 3، بهمن 1390، صفحه 1-22

سید قهرمان طاهریان


کاربردهای پایه گربنر در هندسه ترکیبیاتی

دوره 31، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 1-14

زینب مالکی؛ امیر هاشمی


کل و جزء در یاضیات

دوره 32، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 1-11

امید غیور؛ رستم محمدیان؛ مهرداد نامداری


سرمقاله

دوره 34، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-5


واکنش های پس از جنبش «ریاضی جدید»

دوره 33، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-11

ابوالفضل رفیع پور