نقش تاریخ ریاضیات در آموزش و یادگیری ریاضی

دوره 18، شماره 2، آذر 1378، صفحه 21-33

سید حسن علم الهدایی


حلقۀ چهارگانها

دوره 19، شماره 2، آذر 1379، صفحه 23-37

منصور معتمدی


مسائل سکه و تمبر فرابنیوس و مجموعه های مطلوب

دوره 22، شماره 2، مهر 1382، صفحه 25-40

مهدی رجب زاده مقدم؛ مهدی جوادی


جستجوی شبه تناوب در تزئینات اسلامی ۵- تا (قسمت دوم)

دوره 33، شماره 2، آذر 1393، صفحه 27-45

مریم السادات فلسفی؛ مریم جمالی گندمانی


میراث فوریه

دوره 35، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 29-41

سعید مقصودی


آشنایی با الگوریتم تقلیل مبنا در شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای آن

دوره 23، شماره 2، مهر 1383، صفحه 31-42

حمید اسماعیلی؛ ابراهیم نصیرالاسلامی


دکتری آموزش ریاضی در دانشگاههای آمریکا

دوره 21، شماره 2، مهر 1381، صفحه 31-53

بیژن ظهوری زنگنه


آنالیز یک مدل ریاضی برای ژنتیک جمعیت

دوره 20، شماره 1، اردیبهشت 1380، صفحه 31-44

فرشاد فتاحی


سی‌سال حدس L^p و مسائل وابسته به آن

دوره 33، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 31-60

سعید مقصودی


جدال

دوره 26، شماره 2، مهر 1386، صفحه 33-44

احسان ممتحن


برهانی ساده از قضیه رل برای هیات های متناهی

دوره 22، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 35-38

علی معدنشکاف


تاریخچۀ تکامل مدل های شکار-شکارچی

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 35-57

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ هانیه فتاح پور


نقش انگیزه های تحقیق در آموزش ریاضی

دوره 25، شماره 2، مهر 1385، صفحه 37-47

عبادالله محمودیان


ویتگنشتاین و مبانی ریاضیات

دوره 20، شماره 2، مهر 1380، صفحه 37-48

عبدالحسین امینی شارستانی


مساحت و کاستی در مدل بلترامی- کلاین

دوره 32، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 37-52

سید قهرمان طاهریان


تعمیم در ریاضیات

دوره 34، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 37-47

مارال روئین؛ رستم محمدیان؛ نوراله نزاد صادقی


حدس سینگر-ورمر

دوره 18، شماره 1، خرداد 1378، صفحه 37-52

حیدر زاهد زاهدانی؛ محمد فرشی


نامساوی برون - مینکوفسکی در گذر زمان

دوره 30، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 39-56

محمدرضا میری؛ حسین حسینی گیو؛ غلامرضا محتشمی برزادران


در بهار اتفاق می افتد

دوره 25، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 39-55

احسان ممتحن


نظریه گره

دوره 31، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 39-65

سیدمحمد باقر کاشانی


چگونه می توان لم فارکاش را اثبات کرد؟

دوره 29، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 41-54

احسان منبتی؛ حسین تقی زاده کاخکی