چند مسأله خاص ریاضی

دوره 1، شماره 2، آذر 1361، صفحه 112-113

مهدی رجبعلی‌پور


«بازپخت» چند اثبات کلاسیک

دوره 40، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 113-140

لیلا گرامی معظم


اطلاق‌پذیری و کاربردپذیری ریاضیات

دوره 1، شماره 2، آذر 1361، صفحه 114-154

حسین ناهید


عکس قضیۀ شارکوفسکی

دوره 39، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 115-133

مریم ربیعی؛ منیره اکبری


تاریخچۀ مسئلۀ مقدار ویژۀ معکوس ماتریس های نامنفی

دوره 39، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 125-140

علی محمد نظری؛ عطیه نظامی


قضیهٔ مماس روبندهٔ مامیکُن

دوره 42، شماره 1، تیر 1402، صفحه 129-163

10.30504/mct.2022.1331.1928

میثم سلیمانی ملکان


پایه های تودرتو و کاربردهای آنها

دوره 39، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 141-155

امیر هاشمی؛ بنت الهدی بینایی


آغاز عصری جدید در ریاضیات کاربردی

دوره 40، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 143-155

شاهرخ اسماعیلی


روانشناسی پارادکس های ریاضی

دوره 39، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 147-156

حسن ملکی؛ مینا جمشیدی؛ مولود موحدی


مصاحبه با دکتر سیاوش شهشهانی

دوره 39، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 157-167

محمدرضا کوشش


نظریۀ نقطۀ ثابت نگاشت‌های ناافزا: پرسش‌ها و یافته‌ها

دوره 39، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 157-179

علی رضا امینی هرندی


مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی

دوره 40، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 157-171

10.30504/mct.2021.317

سید مسعود امینی؛ حسن پورمحمد


چه وقت همه صفر‌های یک چندجمله‌ای، حقیقی و متمایزند؟

دوره 40، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 157-161

منصوره موسی پور؛ اسماعیل نیکوفر


نقدی بر کتاب «شاگردی یک ریاضیدان»

دوره 39، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 169-179

محمد جلوداری ممقانی


قضیه ای از فروبنیوس و کاربردهای آن

دوره 40، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 173-184

علی رضا خلیلی اسبویی؛ سید صادق صالحی امیری


مشخص‌سازی چندجمله‌ای‌های درجۀ دوم

دوره 42، شماره 2، دی 1402، صفحه 175-183

10.30504/mct.2022.1304.1911

امیرمحمد مؤمنی کوهستانی؛ علیرضا خلیلی اسبوئی


نظریۀ ریاضی احتمال و مبانی فیزیک کوانتوم

دوره 39، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 181-208

میثم میثمی صدر


طرح و حل مسئله

دوره 39، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 181-182


پنج اصل برای بازی‌های ریاضی غنی از لحاظ آموزشی

دوره 40، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 183-193

نرگس یافتیان؛ حدیث عبدی